Seawind Lake Vänern – Samrådsunderlag

ReWind Energy AB är ett relativt nystartat bolag, som är baserat i Karlstad. Företaget har ansökt om rådighet för att projektera en vindkraftspark i nordvästra Vänern, vilket Kammarkollegiet har beviljat hösten 2009, se figur 1 nedan.Figur 1 Översikt

Bild 2 Områden av riksintresse för vindkraft i norra Vänern

 

 

Planeringsförutsättningar

Energimyndigheten har pekat ut riksintresseområden för vindkraft 2004 och därefter utökat dessa områden under 2008. Ett flertal av dessa områden, ligger delvis i Karlstad kommun. Projektet ligger inom riksintressena S002 och S004, se figur 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områden av riksintresse för vindkraft i norra Vänern. Karlstad kommun har utarbetat ett förslag till tematiskt tillägg för vindkraft till kommunens översiktplan. Denna Vindkraftsplan för Karlstads kommun behandlas i ett samråd till den 19 januari 2010, då den ställs ut på ett antal olika platser inom kommunen. De synpunkter som inkommer under detta andra samråd kommer att bearbetas och ett slutligt förslag kommer därefter att antas av kommunfullmäktige under våren 2010. I samrådshandlingen, som troligen i stora delar stämmer överens med den vindkraftsplan som kommer att antas, pekas bland annat det område där projektet lokaliserats ut som ett prioriterat område för vindkraft (se figur 3).

Bild tre: Prioriterat område nr 1 i Karlstad kommuns vindkraftsplan

 I Vindkraftsplan för Karlstad kommun beskrivs område 1 – Gässlingen med mera, 40,3 km2, på följande sätt:

Området ligger ute på Vänerns öppna vattenytor med Gässlingen och Vindpark Vänern i dess norra del. Området omfattar delar av två riksintresseområden för vindkraft. Området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet (Vänern med öar och stränder) och yrkesfiske. Den norra halvan är dessutom av riksintresse för friluftslivet. I nordväst gränsar området till Segerstads skärgård som är naturreservat, natura 2000 område och riksintresse för naturvården. Segerstads skärgård är utpekat som naturvårdsområde av högsta klass i kommunens naturvårdsprogram. Flera av öarna i Segerstads skärgård är också fågelskyddsområden.

Trots att hela området är grundare än 30 meter är stora delar av området för djupt för att det i dagsläget ska vara ekonomiskt intressant med vindkraftsetableringar. Goda etableringsmöjligheter bedöms dock finnas inom de grundare delarna av området. En projektering av området bör underlättas av att många av frågorna är utredda i samband med tillståndet för Vindpark Vänern.

Vindkraftverk på Vänerns öppna vatten blir synliga från stora avstånd, både från land och från stora delar av Vänern. De stora avstånden gör dock att den visuella dominansen blir relativt liten. Som framgår av fotomontagen i landskapsanalysen och MKBn är dock antalet verk av stor betydelse för intrycket.

En vindkraftsetablering utanför södra delen av Segerstads skärgård bedöms enligt landskapsanalysen och miljökonsekvensbeskrivningen kunna ske utan någon påtaglig störning av de andra allmänna intressena i närområdet. Området påverkas redan visuellt av Skoghallsverken och den beviljade vindkraftsparken vid Gässlingen kommer ytterligare att förändra landskapsbilden i området. En fortsatt utbyggnad av området bör om möjligt ske på ett sådant sätt att en så liten del som möjligt av vyn från Segerstads skärgård påverkas. Om tillkommande etablering inte kan ske som en direkt utbyggnad av Vindpark Vänern, bör tillkommande grupper utformas till tydligt avgränsade grupper. Detta borde minimera påverkan på landskapsbilden och en eventuell konflikt med födosökande och sträckande fågel.

Vid etablering i områdets nordvästra delar krävs förmodligen en Natura 2000-prövning enligt 7 kap 28 a § MB. Enligt Länsstyrelsen kommer även 4 § artskyddsförordningen att tillämpas inför eventuella vindkraftsetableringar inom området. Bestämmelsen syftar till bevarandet av fortplantningsområden och viloplatser för fridlysta fåglar.

Området utgör lekområde för ekonomiskt viktiga fiskarter som sik och siklöja samt fiskeområden för gös och siklöja. Särskild hänsyn bör därför tas till lekande sik och siklöja vid grundläggning och kabeldragning. Fiskemöjligheterna påverkas inte av en vindkraftsetablering i området. Elanslutning och ledningsdragning bör samordnas med dragningen för Vindpark Vänern för att minimera eventuell påverkan.

I bilagan till Vindkraftsplan för Karlstads kommun, Landskapsanalys och Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft, som gjorts av konsultföretaget Ramböll, delas kommunen in i olika landskapstyper. Det aktuella området tillhör där kategorin Vänerns öppna vatten, och beskrivs på följande sätt:

Utanför de yttersta skären och uddarna i Karlstads kommun vidtar öppen sjö över stora ytor. Man har fri sikt längs med Värmlandsnäs upp till 5-6 mil mot Djurö skärgård, Kållandsö och Torsö. Inga öar finns inom detta ”innanhav”.

På de yttersta uddarna i Vänern fås en fri horisontlinje över öppet vatten.

 


Landskapstypens känslighet för vindkraftsexploatering:

Vindkraftverk placerade mer än 10 km från land tenderar till att smälta ihop med horisonten i en vy från land, enligt teori ovan (hänvisar till ett tidigare avsnitt i bilagan). Ju närmare land verken placeras ju påtagligare blir de för betraktaren. Exempel på detta visas i miljökonsekvensbeskrivningen i det följande. Skalan på stora, öppna vattenytor gör att dessa ”tål” även mycket stora verk utan att verken blir påträngande för betraktaren på land. [2, s 14]

Miljökonsekvenserna av vindkraft i prioriterat område 1, Gässlingen m.m. beskrivs på följande sätt:

Gässlingen m.m. (1) Området ligger ute på Vänerns öppna vattenytor med mindre öar, kobbar och skär norr därom. Föreslaget område är cirka 12x3-5 kilometer brett, och ligger som närmast cirka 4 kilometer från Segerstadshalvön. Under 2009 ska 10 vek uppföras i den norra delen av området. Vid full utbyggnad skulle detta område rymma cirka 100 vindkraftverk med en storlek av 3 MW (….).

Därefter beskrivs riksintressen inom området och genomgången avslutas med följande:

En vindkraftsetablering utanför södra delen av Segerstads skärgård bedöms kunna ske utan någon påtaglig störning på riksintressena för friluftsliv och yrkesfisket eller andra skyddade områden.

I bilagan finns fotomontage från tre olika utsiktspunkter: Gubbskären, Arnäs udde samt småbåtshamnen vid Skoghall. Två alternativ illustreras, en maximal exploatering med 100 verk samt en mer begränsad med 29 verk. Påverkan på landskapsbilden kommenteras på följande sätt:

… Då avståndet från land till etableringsområdet är relativt långt blir synligheten från land relativt liten. Som framgår av fotomontagen är dock antalet verk av stor betydelse för synintrycket. Detta dels med tanke på hur stor del av den fria horisontlinjen som störs av verk och dels med tanke på att verken kommer närmare och närmare land ju fler man bygger inom föreslaget område. Vid en full utbyggnad kommer vindkraftverken att klart påverka upplevelsen av orördhet i den östra delen av Segerstads skärgård, där avståndet till verken understiger 2 km. Detta område är dock redan idag visuellt påverkat av Skogshallsverken.

När det gäller påverkan på natur och djurliv understryks att en etablering i kända rovfågelsområden bör ske med stor försiktighet. [2, s40]

 

 

Projektets lokalisering och utformning

ReWind AB har utrett ett par olika alternativ när det gäller projektets exakta lokalisering och utformning inom det område som företaget har beviljats rådighet. Det finns dock ett antal grundläggande förutsättningar av teknisk natur som måste uppfyllas, vilket begränsar utformningen av möjliga alternativ. Den första gäller projektets storlek, antalet verk och total installerad effekt, som begränsas av möjligheterna att mata in elen på kraftnätet. Den andra är fundamenten till verken, som med den tilltänkta kostnadseffektiva teknik som ska användas måste stå på mellan 4-10 meters djup och där dessa grund måste uppfylla vissa geotekniska krav. Vidare finns en gräns för hur stora verk som kan resas i Vänern, som sätts av tillgången på sjögående kran.

Utgångspunkten är att bygga en anläggning med 14-18 vindkraftverk, på 3 MW, med en total installerad effekt på mellan 42 och 58 MW. Tillsammans med den 10 verken i Vindpark Vänern kommer området då att innehålla 24-28 verk, vilket enligt kommunens vindkraftsplan ger en acceptabel visuell påverkan.

Den slutliga utformningen kommer att styras av de synpunkter och önskemål som framkommer under samrådsprocessen.

 

Med utgångspunkt från vad som uttrycks i kommunens vindkratsplan, kan två huvudalternativ formuleras.

1. Utbyggnad i direkt anslutning till den befintliga Vindpark Vänern.

2. Utbyggnad i en ny grupp, tydligt avskild från Vindpark Vänern, i södra delen av det prioriterade området.

ReWind AB kommer att utreda båda dessa alternativ.

 

Utbyggnad i anslutning till Vindpark Vänern En sådan utbyggnad kan se ut på följande vis:Alternativ ett

På grund av varierande djup är det svårt att bilda en enhetlig grupp. Denna, där 15 nya verk läggs till de 10 verken i Vindpark Vänern, skulle dock utan tvivel uppfattas som en enhetlig grupp med 25 vindkraftverk. Sjökablar förbinder de nya verken och kan sedan dras samma väg in till Skoghall som den redan befintliga kabeln. Från norra Vänerns kust kommer de nya verken inte att påtagligt påverka utsikten, eftersom de ligger bortom den befintliga vindkraftsparken. Från Arnäs udde och andra utsiktspunkter väster om anläggningen kommer dock utsikten att påverkas. Verkn kommer också att ligga relativt nära naturskyddsområdet.

 

Ny vindkraftspark i södra delen av områdetAlternativ två

En ny grupp med 16 verk i södra delen av det prioriterade området kan utformas på många olika sätt. Detta är ett alternativ som ger hög parkeffekt. Även här är det djupet som avgör placeringen av enskilda verk, men det finns större bottenområden med lämpligt djup. Det finns därför flera alternativa utformningar. Avståndet till det närmaste verket i Vindpark Vänern är drygt 2,5 km och avståndet till Barön i väster 6,5 km. Sjökablar kan här dras via Vindpark Vänern in till Skoghall. En annan möjlighet är att dra sjökabel in till Gruvön.

 

Planerade samråd

Samråd kommer att hållas med följande parter: Länsstyrelsen, Karlstad kommun, Säffle kommun,  Hammarö kommun, Yrkesfiskare, Närboende och andra berörda m.fl.

 

Tidsplan

  • Våren 2010 projektutveckling, samråd, utredningar etc
  • Hösten 2010 Inlämning av tillståndsansökan, MKB för miljöprövning
  • Sommaren 2011 Byggstart, om tillstånd är klara

 

Karlstad den 17 januari 2010

Leif Jonsson VD ReWind AB

Tore Wizelius Projektledare ReWind AB

 

Källor:

1. Vindkraftsplan för Karlstads kommun

2. Landskapsanalys och Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlek
Ladda ner den här filen (Samraadsunderlag_Ls_100223.pdf)Samrådsunderlag PDFSamrådsunderlag Seawind Lake Vänern1459 Kb
Ladda ner den här filen (Anteckningar_fran_samrad_pa_Lst_100223.pdf)Anteckningar_fran_samrad_pa_Lst_100223.pdfProtokoll från myndighetssamråd februari 2010135 Kb